adres: Piłsudskiego 42, 48-303 Nysa
PL CZ
Oferta
Nagrody
i wyróżnienia


Tryton promocja miasta
i gminy Nysa, przedsię-
biorczość
tel. +48 77 433 23 35
kom. +48 606 223 072
kom. +48 602 212 656
Oferta

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 dla plandeki wykonanej przez firmę KAJA s.c. z Nysy dla zlecenia Auto Profi Studio z dnia 19.13.2013 r.

 Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Gwarancji.

 1. KAJA s.c. zwany dalej Dostawcą, udziela gwarancji na sprzedawaną przez siebie plandekę na niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.

 2. Na podstawie art. 558 &1 kodeksu cywilnego Dostawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność Dostawcy.

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć plandekę fabrycznie nową, wykonaną zgodnie z zamówieniem sporządzonym przez Zamawiającego.

 2. Dostawca gwarantuje pierwszemu Nabywcy, że plandeka która zawiera wadę produkcyjną lub ukrytą i zostanie zgłoszona oraz przekazana Dostawcy w trybie opisanym niżej w przeciągu 12 miesięcy od dnia zakupu, będzie nieodpłatnie wymieniona lub naprawiona, pozostawiając wybór metody racjonalnemu uznaniu Dostawcy.

 3. Dostawca odpowiada jedynie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania plandeki oraz przy właściwym , zgodnym z instrukcją wykorzystaniu i użytkowaniu plandeki

 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie plandeki.

 5. Dostawca gwarantuje Nabywcy stałe przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych w dniach roboczych w godzinach pracy oraz wymianę lub naprawę w ciągu 14 ( czternastu) dni roboczych od daty dostarczenia plandeki do siedziby Dostawcy.

 6. Dostawca zapewnia doradztwo w zakresie konserwacji i użytkowania plandeki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Wyłączenia odpowiedzialności.

 1. Udzielona gwarancja obowiązuje Dostawcę tylko wobec Pierwszego Nabywcy.

 2. Gwarancja nie obejmuje:

  a. uszkodzeń plandeki powstałych w wyniku transportu , składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy.

  b. użytkowania niezgodnie z instrukcją lub zaleceniami Dostawcy.

  c. uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających ze stosowania nieprawidłowych środków czyszczących i myjących.

  d. uszkodzeń powstałych w wyniku silnego zabrudzenia.

  e. uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbki plandeki, chyba że przeróbka była wykonana przez Dostawcę, na jego zlecenie lub za jego pisemną zgodą.

  f. wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania plandeki mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Ocenę przyczyn uszkodzeń pozostawia się racjonalnemu uznaniu Dostawcy. Naprawa lub wymiana plandeki z powodu uszkodzeń, o którym mowa w tym punkcie może być dokonana przez Dostawcę odpłatnie.

 3. Dostawca nie będzie odpowiadał za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności lub funkcjonowaniu systemów, ani za jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody i związane z nimi koszty, wynikające z funkcjonowania produktu- plandeki.

 4. Dostawca nie będzie ponosił kosztów demontażu i powtórnego montażu plandeki, ani jakichkolwiek innych kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z montażem lub demontażem plandeki.

Tryb realizacji gwarancji

 1. Nabywca zgłasza wadę lub usterkę Dostawcy drogą telefoniczną , faksem listem lub pocztą elektroniczną przed wysłaniem plandeki do Dostawcy.

 2. Nabywca dostarcza na swój koszt zgłoszoną plandekę do siedziby Dostawcy wraz z kopią dokumentu zakupu oraz opisem wady.

 3. Wymienioną lub naprawioną plandekę Nabywca odbiera z siedziby Dostawcy na swój koszt.

 4. W przypadku zgłoszenia bezpodstawnego w całości Dostawca zwróci plandekę nabywcy na koszt Nabywcy, a jeśli ustalono przeprowadzenie naprawy poza siedzibą Dostawcy- obciąży Nabywcę kosztami wyjazdu.